Algemene voorwaarden ERD Begeleiding en Advies

Definities:

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft;
b. opdrachtnemer: de heer I. Erdogan, eigenaar van ERD Begeleiding, KvK-inschrijfnummer: 58494650, hierna te noemen: „ERD“;
c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van ERD;
d. Overeenkomst: schriftelijke overeenkomst tot dienstverlening.

artikel 1. Algemeen

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ERD en een Opdrachtgever waarop ERD deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

• Deze voorwaarden gelden ook voor alle dienstverlening die plaatsvindt via e-mail of anderszins via internet.

• Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ERD, voor de uitvoering waarvan door ERD derden dienen te worden betrokken.

• De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

• Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ERD en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

• Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ’naar de geest‘ van deze bepalingen.

• Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

• Indien ERD niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ERD in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2. Offertes en aanbiedingen

• Alle offertes en aanbiedingen van ERD zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

• ERD kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

• De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

• Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ERD daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ERD anders aangeeft.

• Een samengestelde prijsopgave verplicht ERD niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

• De overeenkomst tussen ERD en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door ERD in opdracht van Opdrachtgever uitgebrachte offerte door Opdrachtgever is ondertekend en in bezit van ERD is gekomen.

• Bij het aangaan van een overeenkomst spreken ERD en Opdrachtgever de datum af waarop de dienstverlening begint. De overeenkomst tussen ERD en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de overeengekomen periode.

• ERD zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. ERD heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt; nooit een resultaatverplichting.

• ERD heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

• Indien door ERD of door ERD ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

• Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat Opdrachtgever er zorg voor draagt dat alle informatie, waarvan ERD aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ERD wordt verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan ERD ter beschikking gestelde informatie.Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ERD zijn verstrekt, heeft ERD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. ERD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat ERD is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.

• Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ERD zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

• Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ERD gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ERD bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ERD op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

• Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ERD een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten dienstverlening.

• Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ERD gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ERD daardoor direct of indirect ontstaan.

• Indien ERD met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is ERD niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

• ERD is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever en/ of de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt/ nakomen, na het sluiten van de overeenkomst ERD ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever en/ of cliënt de verplichtingen niet zal/ zullen nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van ERD kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

• Voorts is ERD bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ERD kan worden gevergd.

• Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ERD op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ERD de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

• Indien ERD tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

• Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever en/ of cliënt toerekenbaar is, is ERD jegens Opdrachtgever gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

• Indien de Opdrachtgever en/ of cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt/ nakomen en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ERD gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

• Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ERD, zal ERD in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever en of cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ERD extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ERD anders aangeeft.

• In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ERD vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds jegens Oprachtgever en cliënt tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ERD op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

• Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de diensten van ERD die werden verleend en de door ERD voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5. Overmacht

• ERD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever en de cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, zonder dat opdrachtgever en de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en belang kan doen gelden.

• Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ERD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ERD niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. ERD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ERD zijn verbintenis had moeten nakomen.

• ERD kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

• Voorzoveel ERD ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ERD gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

• Indien de cliënt niet in staat is een geplande afspraak voor een sessie na te komen, dan dient dit door Opdrachtgever en/ of cliënt binnen 24 uur van tevoren gemeld te worden aan ERD. Als de afspraak korter van tevoren wordt afgezegd dan is Opdrachtgever het volledige sessiebedrag verschuldigd.

artikel 6. Betaling en incassokosten

• Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door ERD aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ERD aangegeven. ERD is gerechtigd om periodiek te factureren.

• Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

• ERD heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ERD kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

• De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ERD verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

• Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien ERD echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7. Aansprakelijkheid

• ERD is niet verantwoordelijk voor (gevolgen van) het gedrag van de cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag, gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. ERD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met ERD.

• Kinderen tot 16 jaar hebben voor begeleiding door ERD toestemming van hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers nodig. Deze ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het kind.

• ERD is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door Opdrachtgever en of cliënt.

• Indien ERD aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ERD beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

• ERD is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ERD aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ERD toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ERD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

artikel 8. Vrijwaring

• De Opdrachtgever vrijwaart ERD voor eventuele aanspraken van de cliënt en/ of derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Indien ERD uit dien hoofde door de cliënt en/ of derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden ERD zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ERD, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ERD en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

• Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ERD partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

• De rechter in de vestigingsplaats van ERD is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ERD het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

• Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 10. Toepassing algemene voorwaarden

• Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ERD.

• De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Een Zakelijke Website – Algemene voorwaarden ERD Begeleiding en Advies – Disclaimer